Department of Languages

Department of Languages

Department of Kannada

ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವು ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಎನಿಸಿರುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

vision
vision

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತೇರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು.

mission
Mission

ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ

"ಬೇರುಗಳಿರಲಿ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲಿ -
ಸಾಧನೆಯ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಲಿ ಜಗದಗಲದಲಿ"

Department of English

Language skills are important to enhance all-round development of students. Language connects humans. It is the conduit for conveying and understanding emotions The Language Skills for Students and Professionals is important. Without language, we cannot communicate and we might as well not be in a society. Good language skills ensure the smooth functioning of a business. Besides, it also solves problems and creates opportunities. The four pillars of language learning are - listening, speaking, reading and writing which when integrated into the course shall deliver a balanced development of skills. We further aim to instill Intellectual curiosities, Analytical and Interpretive thinking and expand their learning horizons

vision
vision

Vision

The mainstay of the vision of the Department of English is to offer students adequate communication skills to prepare them for their professional needs in the globalized scenario prevalent today.

mission
mission

Mission

The Department has taken upon itself the mission of working zestfully and resourcefully to impart the four skills of listening, speaking, reading and writing to students

हिन्दी विभाग

ज्ञान ज्योति स्नािक महाविद्यालय के हहन्दी विभाग के द्िारा हहन्दीिर प्रदेश के छात्र-छात्राओंको हहन्दी के महत्ि सेसम्बद्ध विचारों को समझानेके अलािा शुद्ध हहन्दी मेंबोलना और ललखना लसखानेके साथ व्याकरणिक समुचचि ज्ञान प्रदान करनेका प्रयत्न ककया जािा है। कामकाज हहन्दी, पत्रलेखन कला, पाररभाविक शब्दािली, अनिु ाद कला और महत्ि आहद विचारों पर संदभाानुसार चचााकी जािी हैऔर समुचचि ज्ञान प्रदान ककया जािा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुतनक साहहत्य का पररचय पाठ्यक्रम और पठ्येिर कायाक्रमों के अंिगाि कराया जािा है। विशेि व्याख्यान माललका के माध्यम सेख्यािनाम साहहत्यकारों और विशेिज्ञों आमंत्रत्रि कर व्याख्यान हदलानेके द्िारा छात्र-छात्राओंमेंसाहहत्य के प्रति रुचच उत्पन्न करािेहैं। भािि, पररचचाा, तनबंध लेखन, कवििा रचना आहद प्रतियोचगिाओंके द्िारा छात्रों में अंतितनाहहि अलभव्यंजन शक्तियों को भी बाहर लानेका प्रयत्न ककया जािा है। विभाग का प्रमखु लक्ष्य भािा और साहहत्य ज्ञान का सही विकास करनेसेहै।

vision
vision

दृष्टि

छात्रों मेंह िंदी भाषा और साह त्य के प्रति ग री रुचि पैदा करना

mission
mission

उद्देश्य

छात्रों मेंभाषा का प्रभावी ढिंग सेउपयोग करनेकी क्षमिा ववकससि करनेके सिए व्याव ाररक सिंिार का उद्देश्य और साह त्त्यक ग्रिंथों की सरा ना करनेकी सिंवेदनशीििा